Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

zapalenieosierdzia
3156 e2fd
Reposted fromlavendowy lavendowy viairmelin irmelin
8048 495f
Reposted fromsmc smc viairmelin irmelin
0526 598a
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
zapalenieosierdzia
1001 2876 500
Reposted fromXibalba11 Xibalba11 viairmelin irmelin
zapalenieosierdzia
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaaynis aynis
zapalenieosierdzia
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viasbas sbas
zapalenieosierdzia
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaromantycznosc romantycznosc
0702 0e8c 500

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack viaromantycznosc romantycznosc
zapalenieosierdzia
9032 5c89
zapalenieosierdzia
0967 3605
Reposted frommartynkowa martynkowa viaaynis aynis
zapalenieosierdzia
9801 fc0a 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viasofever sofever
zapalenieosierdzia
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viawerterowska werterowska
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viacourtney97 courtney97
zapalenieosierdzia
8791 1830
Reposted frommisieq misieq viawerterowska werterowska
zapalenieosierdzia
1177 b022
Reposted fromreperkusje reperkusje viaillumination illumination
zapalenieosierdzia
3547 2482 500
zapalenieosierdzia
5228 a447
Reposted fromadkagar adkagar viasarkastyczna sarkastyczna
zapalenieosierdzia
zapalenieosierdzia
each of them individually is great
Reposted frommae mae viaAstralEmerald AstralEmerald
3196 b973

bizzareandbeautiful:

This is my favorite thing on the internet.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl